Povrchová ochrana

Impregnácia dreva – všetko čo potrebujete vedieť

Drevo sa ako stavebný materiál používa od nepamäti. Dokazujú to mnohé archeologické nálezy, kedy sa pri odhaľovaní histórie objavili pozostatky drevených súčastí stavieb. Poukazuje to na to, že drevo je veľmi trvanlivý materiál. Nálezy drevených dielov a ich výskum taktiež dokazujú aj to, že už naši predkovia vedeli čo- to o ochrane dreva. Opálené koly, dosky napúšťané krvou – to sú prvé dôkazy o tom, že drevené časti bolo treba chrániť pred prirodzenými ohrozeniami.

V súčasnosti si bez dreva nevieme predstaviť prakticky žiadnu stavbu. Počínajúc krovom, obkladmi, podlahami, končiac oknami a interiérovým vybavením. Tu všade je ale drevo potenciálne ohrozené biotickými činiteľmi, ako sú plesne, huby, drevokazný hmyz. Zabezpečenie dlhodobej životnosti drevených častí je dosahované vhodným spôsobom impregnácie – výberom impregnačného prostriedku ako aj spôsobom aplikácie. Aký impregnačný prostriedok použiť a ako ho aplikovať závisí od toho, kde sa bude drevený výrobok používať, hlavne s prihliadnutím na to, ako budú na drevo pôsobiť okolité faktory.

Nápomocnou nám je norma STN EN 49 0660 (pôvodne EN 335-3), ktorá definuje tzv. triedy ohrozenia, pričom rozlišuje 5 tried:

1. Trieda ohrozenia I. – drevo bez priameho pôsobenia poveternosti, relatívna vlhkosť dreva pod 20%.
2. Trieda ohrozenia II. – drevo bez priameho pôsobenia poveternosti, relatívna vlhkosť dreva nad 20%.
3. Trieda ohrozenia III. – drevo v prostredí priameho pôsobenia poveternosti, bez kontaktu so zemou a vodou.
4. Trieda ohrozenia IV. – drevo v prostredí priameho pôsobenia poveternosti, v kontakte so zemou a vodou.
5. Trieda ohrozenia V. – Drevo v prostredí priameho pôsobenia poveternosti, v kontakte s morskou vodou.

V závislosti od triedy ohrozenia drevených dielov sa volí vhodný typ impregnačného prostriedku ako
aj spôsob jeho aplikácie. Vždy ale musíme mať na mysli to, že impregnačný prostriedok je zdraviu
škodlivý a preto v tých priestoroch, kde sa zdržujú osoby alebo iné živé organizmy (domáce zvieratá)
treba dôsledne zvážiť jeho použitie.

Ako a akými prostriedkami sa drevo impregnovať?

Drevo je možné impregnovať rôznymi spôsobmi. Môžeme ich rozdeliť do troch skupín:

– Natieranie, striekanie, polievanie
– Máčanie
– Tlakové impregnovanie

V prvom rade by som sa zmienil o impregnácií stavebno-stolárskych výrobkov, ktorými sú drevené okná a dvere. Tieto výrobky spadajú do triedy ohrozenia I. Drevo sa impregnuje máčaním alebo natieraním špeciálnymi impregnačnými látkami, obsahujúcimi aktívne látky pre preventívnu ochranu dreva. Predovšetkým proti hnilobe a plesniam, v neposlednom rade aj proti drevokaznému hmyzu . Najrozšírenejšími aktívnymi látkami používanými v súčasnosti sú IBPC, Propiconazol a Permethrin. Používanie aktívnych látok reguluje Európska únia svojimi nariadeniami, ktoré smerujú k maximálnej ochrane zdravia ľudí. Na trh sa tak dostávajú výrobky, ktoré majú minimálny negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie ako také, ale sú účinné proti biotickým škodcom. Dôležitou podmienkou je dodržanie správnych postupov pri ich aplikácii a celkovom zaobchádzaní s nimi. Pre impregnáciu dreva máme k dispozícii výrobky, ako napr. impralan-Grund I100, impralan-Grund G300, impralan-Grund G250, profilan-Holzschutzgrund.

Ohľadom voľby správneho impregnačného prostriedku sa môžete obrátiť na našich špecialistov. V triede ohrozenia II. sa jedná predovšetkým o krovy, nosné konštrukcie záhradných altánkov. Na impregnáciu krovov sa štandardne používa máčacia impregnácia (v ponuke máme produkt impralit –IT). Drevo sa pri máčaní po dobu niekoľkých hodín (závisí od typu dreviny, rozmerov dreva a pod.) namočí v máčacích vaniach do roztoku impregnačného prostriedku. Na základe rozdielu relatívnej vlhkosti impregnovaného dreva, ktorá by nemala presahovať 15-20% a impreganačného roztoku.

Drevo namočené do impregnačného roztoku začne prijímať vodný roztok spolu s aktívnymi látkami do povrchovej vrstvy. Hĺbka impregnácie je závislá od relatívnej vlhkosti impregnovaného dreva a doby máčania. Impralit – IT dodávame ako koncentrát, bezfarebný (pre prípad následnej aplikácie lazúry) alebo zelený, prípadne hnedý. Farbivo nemá vplyv na ochranu dreva, je len kontrastnou látkou. Máčaním sa do dreva dostane potrebné množstvo aktívnej látky, zabezpečujúcej ochranu dreva, impregnácia je povrchová s hĺbkou niekoľko desatín milimetra. Množstvo aktívnej látky, ktorá sa má aplikovať na jednotku plochy uvádza výrobca v technickom liste. Drevo používané v triede ohrozenia I a II je možné tiež ošetriť natieraním alebo striekaním, tu je ale treba zdôrazniť, že sa jedná o najmenej efektívne metódy impregnácie, kedy môžeme diskutovať o tom, či sa takto dostane do dreva potrebné množstvo aktívnych látok. Drevo v triede ohrozenia III. prípadne IV. je pod vplyvom poveternosti, resp. v kontakte so zemou. To vyžaduje dôkladnejšiu aplikáciu impregnačného prostriedku, ktorá sa dosahuje vákuovo-tlakovým spôsobom. Pre tento spôsob impregnácie ponúkame impralit – KDS v zelenom prevedení.

Impregnácia dreva prebieha v tlakových nádobách, kedy sa v prvom kroku z nádoby z drevom odsaje vzduch, pričom sa z dreva zároveň vplyvom vákua uvoľní voľne viazaná voda. Následne sa nádoba napustí impregnačným roztokom a v nádobe sa zvýši tlak. Takto sa dosiahne preniknutie účinných látok hlboko do dreva (niekoľko centimetrov), pričom sa môže dosiahnuť takmer 100% penetrácia. Tlakovo impregnované drevo tak získa dokonalú a dlhodobú ochranu pre biotickými škodcami. Príkladom výrobku, kde sa aplikuje tlaková impregnácia, sú drevené telegrafné stĺpy, koly drevených plotov a pod.

Drevo v triede ohrozenia III je možné tiež ošetriť náterovými látkami – lazúrami, prípadne kombináciou impregnačných prostriedkov a lazúr, kde sa ako účinné látky aplikujú už vyššie zmienené prípravky IBPC, Propiconazol a Permethrin. V ponuke máme tenkovrstvé lazúry, obsahujúce aktívne látky zabezpečujúce preventívnu ochranu dreva pred biotickými škodcami ako napr. impralan – Lasur T400. Ako impregnačné prostriedky môžeme použiť napr. impralan – Grund
I100 v kombinácii s tenkovrstvou lazúrou impralan – Lasur T105, pre „fanúšikov“ olejových povrchov máme v ponuke impregnačný prípravok profilan – Holzschutzgrund v kombinácií s olejom profilan – TEOMA.

Ako je zrejmé z vyššie uvedených informácii, impregnácia dreva je vysoko aktuálnou témou. Existujú rôzne spôsoby ochrany dreva, v závislosti od konkrétnej aplikácie. Voľba spôsobu ochrany dreva výrazne vplýva na predĺženie životnosti dreva a tým aj úžitkových vlastností konečného výrobku z dreva. Nami dodávané riešenia na báze produktov IMPRA® sú postavené na dlhoročných skúsenostiach nemeckého výrobcu Rutgers Organics GmbH z Mannheimu. Prinášajú efektívne aplikácie, pri skĺbení ekonomickej úrovne riešení s dosiahnutím dlhodobej funkcionality.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *